Đội ngũ

Nguyễn Trương Văn Tài

Luật sư điều hành

Huỳnh Thị Ngọc Xuân

Luật sư Thành viên

Bùi Kim Hiếu

Cộng sự – Cố vấn

Lê Thị Quỳnh Thu

Cộng sự – Cố vấn

Đoàn Quý

Cộng sự – Cố vấn

Nguyễn Hùng Dũng

Cộng sự – Cố vấn

Võ Minh Tuấn

 Cộng sự – Cố vấn     chuyên môn

Lê Nguyễn Hoàng Bắc

Cộng sự – Cố vấn

Phạm Huy Thông

Cộng sự – Cố vấn

Nguyễn Thị Nhàn

Cộng sự – Cố vấn