Hình sự - Le Huynh Lawfirm
TOP

Hình sự

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 06/2012/TTLT/BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNTC-TANDTC HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ TỘI KHỦNG BỐ VÀ TỘI TÀI TRỢ KHỦNG BỐ

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 06/2012/TTLT/BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNTC-TANDTC HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ TỘI KHỦNG BỐ VÀ TỘI TÀI TRỢ KHỦNG BỐ

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC HƯỚNG DẪN THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH VỀ GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ ĐỐI VỚI PHẠM NHÂN

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC HƯỚNG DẪN THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH VỀ GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ ĐỐI VỚI PHẠM NHÂN

NGHỊ QUYẾT Số: 01/2013/NQ-HĐTP HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐIỀU 60 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ ÁN TREO

NGHỊ QUYẾT Số: 01/2013/NQ-HĐTP HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐIỀU 60 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ ÁN TREO

NGHỊ ĐỊNH Số: 10/2012/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH BIỆN PHÁP TƯ PHÁP GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI

NGHỊ ĐỊNH Số: 10/2012/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH BIỆN PHÁP TƯ PHÁP GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI

Nghị quyết số: 109/2015/QH13 VỀ VIỆC THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Nghị quyết số: 109/2015/QH13 VỀ VIỆC THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ

BỘ LUẬT TỐA TỤNG HÌNH SỰ LUẬT SỐ: 101/2015/QH13

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Bộ luật tố tụng hình sự, PHẦN THỨ NHẤT NHỮNG

LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ LUẬT SỐ 99/2015/QH13

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc --------------- Luật số: 99/2015/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2015 LUẬT

Bộ Luật Hình sự 2015

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 100/2015/QH13 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015 BỘ LUẬT HÌNH