Hành chính – Tư pháp – Hộ tịch - Le Huynh Lawfirm
TOP

Hành chính – Tư pháp – Hộ tịch

VĂN BẢN HỢP NHẤT LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH SỐ: 02/VBHN-VPQH

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2014 LUẬT

NGHỊ QUYẾT SỐ: 24/2012/QH13 VỀ VIỆC THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

NGHỊ QUYẾT SỐ: 24/2012/QH13 VỀ VIỆC THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH LUẬT SỐ: 15/2012/QH13

Luật hộ tịch số 60/2014/QH13

LUẬT HỘ TỊCH SỐ 60/2014/QH13 CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2014