Doanh nghiệp - Le Huynh Lawfirm
TOP

Doanh nghiệp

QUYẾT ĐỊNH Số: 609/QĐ-UBND VỀ BÃI BỎ VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH Số: 609/QĐ-UBND VỀ BÃI BỎ VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Căn c ứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/ Q H13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; C ă n cứ Luật Q uản lý thuế

Nghị định 96/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP

Nghị định 96/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh

Nghị định 78/2015/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 78/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 0 9 năm 201 5 NGHỊ ĐỊNH

Luật doanh nghiệp 2014

LUẬT DOANH NGHIỆP Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật doanh nghiệp. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1.

QUYẾT ĐỊNH 337/QĐ-BKH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH NỘI DUNG HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ CỦA VIỆT NAM

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 337/QĐ-BKH Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2007 QUYẾT