Đầu tư - Le Huynh Lawfirm
TOP

Đầu tư

NGHỊ ĐỊNH Số: 84/2015/NĐ-CP VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

NGHỊ ĐỊNH Số: 84/2015/NĐ-CP VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18

NGHỊ ĐỊNH Số: 83/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

NGHỊ ĐỊNH Số: 83/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 ; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng

QUYẾT ĐỊNH Số: 19/2015/QĐ-TTg QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

QUYẾT ĐỊNH Số: 19/2015/QĐ-TTg QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật

NGHỊ ĐỊNH Số: 135/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI

NGHỊ ĐỊNH Số: 135/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 ; Căn cứ Luật Đầu tư

Nghị định số: 131/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN VỀ DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA

Nghị định số: 131/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN VỀ DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA

Luật Đầu tư

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Luật số: 67/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014 LUẬT

Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT QUY ĐỊNH BIỂU MẪU THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ VÀ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2015/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 18 tháng 11

Nghị định 118/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 118/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 1 1 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH