Đầu tư - Le Huynh Lawfirm
TOP

Đầu tư

Quyết định 10/2021/QĐ-TTg quy định về tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2021/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 16 thá ng 3 năm 2021

Nghị định 29/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phú c --------------- Số: 29/2021/NĐ-CP Hà Nội , ngày 26 tháng 3 năm 2021

Luật Đầu tư 2020

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 61/2020/QH14 Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2020 LUẬT

Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2021/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021 NGHỊ ĐỊNH&

NGHỊ ĐỊNH Số: 135/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI

NGHỊ ĐỊNH Số: 135/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 ; Căn cứ Luật Đầu tư