Các Văn bản khác - Le Huynh Lawfirm
TOP

Các Văn bản khác

Nghị quyết 105/NQ-CP năm 2021 về hỗ trợ doanh nghiệp

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 105/NQ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2021 NGHỊ QUYẾT VỀ

Công văn số 2209/UBND-KT năm 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2209/UBND-KT V/v triển khai chính

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2021/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2021

Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 25/06/2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2021/NQ-HĐND Thành phố

Luật Nghĩa vụ quân sự Số 78/2015/QH13

LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Số 78/2015/QH13 CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ngày 19 tháng 06 năm 2015

Luật căn cước công dân số 59/2014/QH13

LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN Luật số 59/2014/QH13 CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ngày 01 tháng 01 năm 2016

Luật khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13

LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỐ 29/2013/QH13 CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2013

Luật công chứng số 53/2014/QH13

LUẬT CÔNG CHỨNG SỐ 53/2014/QH13 CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2014