Văn bản - Le Huynh Lawfirm
TOP

Văn bản

Nghị quyết 105/NQ-CP năm 2021 về hỗ trợ doanh nghiệp

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 105/NQ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2021 NGHỊ QUYẾT VỀ

Công văn số 2209/UBND-KT năm 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2209/UBND-KT V/v triển khai chính

Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 90/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 thá ng 11 năm 2019 NGHỊ ĐỊNH

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2021/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2021

Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 25/06/2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2021/NQ-HĐND Thành phố

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2021/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2021 NGHỊ ĐỊNH

Luật Doanh nghiệp 2020

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 59/2020/QH14 Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2020 LUẬT DOANH

Quyết định 10/2021/QĐ-TTg quy định về tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2021/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 16 thá ng 3 năm 2021

Nghị định 29/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phú c --------------- Số: 29/2021/NĐ-CP Hà Nội , ngày 26 tháng 3 năm 2021

Luật Đầu tư 2020

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 61/2020/QH14 Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2020 LUẬT

Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2021/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021 NGHỊ ĐỊNH&

Công văn giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 84/2016/TT-BTCvề thủ tục thu nộp NSNN đối với các khoản thuế và thu nội địa

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ Số: 3276 /TCT-KK V/v giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 84/2016/TT-BTCvề thủ tục thu nộp NSNN đối với các khoản thuế và

Công văn 2994/TCT-TNCN V/v: giới thiệu một số nội dung mới của Thông tư số 92/2015/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2994/TCT-TNCN V/v: giới thiệu một số nội dung mới của

Luật số: 106/2016/QH13 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 106/2016/QH13 Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2016 LUẬT

THÔNG TƯ 07/2015/TT-NHNN QUY ĐỊNH VỀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2015/TT-NHNN Hà Nội, ngày 25 tháng 06

Nghị định 101/2015/NĐ-CP VỀ CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI NHÀ CHUNG CƯ

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 101/2015/NĐ-CP Hà Nội , ngày 20 tháng 10 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH

Nghị định 100/2015/NĐ-CP VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NHÀ Ở XÃ HỘI

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 100/2015/NĐ-CP Hà Nội , ngày 20 tháng 10 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH

NGHỊ ĐỊNH 99/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHÀ Ở

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 99/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 20 15 NGHỊ

Thông tư 15/2014/TT-BCA QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ XE

BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2014/TT-BCA Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2014 THÔNG TƯ QUY