Điều khoản sử dụng - Le Huynh Lawfirm
TOP

Điều khoản sử dụng

Bất kỳ việc sử dụng trang web này cũng như bất kỳ thông tin nào trong trang web này đều phải tuân thủ các điều khoản sử dụng dưới đây:

1. Quyền sở hữu

Trang web này, có địa chỉ tại www.lehuynhlawyers.vnwww.lehuynhlawfirm.vn là do Le Huynh Law Firm sở hữu và quản lý.

2. Chấp nhận điều khoản sử dụng

Việc truy cập và sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc quý vị đã đồng ý và tuân thủ các điều kiện sử dụng được nêu tại đây và trong các phần khác của trang web, nếu có và có thể sẽ được chúng tôi chỉnh sửa tại từng thời điểm.

3. Quyền tác giả

Việc bảo hộ các nội dung của trang web này, bao gồm tất cả các thông tin dưới định dạng chữ, hình ảnh, đồ thị hay dưới các hình thức khác, được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Mọi việc truy cập, sao chép, in ấn, lưu trữ, tham khảo cơ sở dữ liệu hoặc phân phối những thông tin, tài liệu trong trang web này vì mục đích cá nhân và phi thương mại đều được phép với điều kiện các thông tin không bị thay đổi.

4. Miễn trừ trách nhiệm

Các nội dung chỉ với mục đích cung cấp thông tin và chỉ có giá trị tham khảo đối với từng vấn đề cụ thể được nêu tại thời điểm cung cấp. Le Huynh Law Firm không đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của những thông tin trong trang Web do nhiều nguyên nhân như sự thay đổi về luật pháp, lỗi của các nhà cung cấp dịch vụ cho Le Huynh Law Firm, lỗi kỹ thuật, lỗi đánh máy và những thông tin không còn thời sự. Vì vậy, đề nghị quý vị liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ yêu cầu hỗ trợ hay tư vấn pháp luật trong từng trường hợp cụ thể.
Một số phần trong trang web này được kết nối với một số trang web khác và ngược lại. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến bất kỳ nội dung nào được nêu trong các trang web khác đó.

5. Luật áp dụng

Le Huynh Law Firm bảo lưu toàn quyền thiết lập, điều chỉnh nội dung cơ sở dữ liệu vào bất cứ thời điểm nào. Các điều khoản và điều kiện nói trên được thiết lập, điều chỉnh và hiểu theo quy định của Pháp Luật Việt Nam.